Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN IV - TATATERTIB
Peraturan 19. Rayuan terhadap perintah Jawatankuasa kepada Majlis.

Rayuan terhadap sesuatu perintah yang dibuat oleh Jawatankuasa mengenai sesuatu permohonan atau aduan di bawah Peraturan-Peraturan ini hendaklah dibuat kepada Majlis sama ada atas kehendak pemohon atau Peguam Syarie terhadap sesiapa aduan itu dibuat dan keputusan Majlis adalah muktamad.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.