Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG2 UGAMA ISLAM, 1956 [EN. 5/1956]
Sekshen 103

Phg. P.U. 18/70
KAEDAH-KAEDAH ZAKAT DAN FITRAH 1970

Tarikh penyiaran : 30 Julai 1970
Tarikh mula kuat kuasa :30 Julai 1970
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama
Kaedah 2. Ta'arif
Kaedah 3. Kewajipan membayar zakat
Kaedah 4. Kewajipan membayar fitrah
Kaedah 5. Perlantekan Amil
Kaedah 6. Pungutan zakat
Kaedah 7. Pungutan fitrah
Kaedah 8. Kewajipan dan kuasa Kadzi
Kaedah 9. Kuasa2 Yang Di-Pertua
Kaedah 10. Kewajipan2 Yang Di-Pertua

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.