Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN V - PERUNTUKAN AM
Peraturan 23. Mengemukakan Sijil Peguam Syarie dan Sijil Amalan Tahunan.

Setiap Peguam Syarie hendaklah mengemukakan Sijil Peguam Syarie dan Sijil Amalan Tahunan jika dikehendaki oleh mana-mana Mahkamah Syariah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.