Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN V - PERUNTUKAN AM
Peraturan 25. Sekatan.

Tiada seorang pun boleh menjalankan amalan sebagai Peguam Syarie atau melakukan apa-apa perbuatan sebagai Peguam Syarie melainkan namanya ada di dalam Daftar dan ia memiliki Sijil Peguam Syarie dan Sijil Amalan Tahunan yang dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.