Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
Mukadimah

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 66(2) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 [ Enak. 3/91. ], Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang membuat peraturan-peraturan berikut :Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.