Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN IV - TATATERTIB
Peraturan 22. Jawatankuasa boleh memasukkan semula Peguam Syarie.

(1) Jawatankuasa boleh, jika difikirkan patut dan munasabah, pada bila-bila masa memasukkan semula dalam Daftar nama sesorang Peguam Syarie yang namanya telah dikeluarkan atau dipotong daripada Daftar.

(2) Sesuatu permohonan supaya nama seseorang Peguam Syarie dimasukkan semula dalam Daftar hendaklah disokong dengan afidavit.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.