Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN I - PERMULAAN
Peraturan 1. Nama dan mula berkuatkuasa.

Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Peguam Syarie 1995 dan hendaklah disifatkan telah mula berkuatkuasa pada 1 haribulan Januari 1992.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.