Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG 1982 [EN. 8/1982]
Seksyen 248

Phg. P.U. 1/90
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIAH 1990

Tarikh penyiaran : 18 Januari 1990
Tarikh mula kuat kuasa :1 Januari 1990
___________________________
SUSUNAN PERATURAN
___________________________
Mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Peraturan 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Peraturan 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIAH

Peraturan 3. Penubuhan Jawatankuasa.
Peraturan 4. Keanggotaan Jawatankuasa.
Peraturan 5. Menamatkan perlantikan dan perletakan jawatan.
Peraturan 6. Mesyuarat Jawatankuasa.
Peraturan 7. Fungsi Jawatankuasa.
Peraturan 8. Saraan dan elaun.

BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIAH

Peraturan 9. Kelayakan Peguam Syariah.
Peraturan 10. Permohonan.
Peraturan 11. Bantahan.
Peraturan 12. Keputusan.
Peraturan 13. Daftar Peguam Syariah.
Peraturan 14. Rayuan terhadap keputusan Jawatankuasa.
Peraturan 15. Hak-hak Peguam Syariah.

BAHAGIAN IV - TATATERTIB

Peraturan 16. Semua Peguam Syariah di bawah kawalan Jawatankuasa.
Peraturan 17. Aduan terhadap Peguam Syariah.
Peraturan 18. Kuasa Jawatankuasa untuk mengeluarkan perintah.
Peraturan 19. Rayuan terhadap perintah Jawatankuasa kepada Majlis.
Peraturan 20. Perintah Jawatankuasa hendaklah mengandungi pernyataan tentang kesimpulannya, dsb.
Peraturan 21. Peguam Syariah boleh memohon untuk dikeluarkan namanya daripada Daftar.
Peraturan 22. Jawatankuasa boleh memasukkan semula Peguam Syariah.

BAHAGIAN V - PERUNTUKAN AM

Peraturan 23. Mengemukakan Sijil Peguam Syariah.
Peraturan 24. Tempoh dan pembaharuan Sijil Peguam Syariah.
Peraturan 25. Sekatan.

JADUAL

Borang A.
Borang B.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.