Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 [EN 3/1991]
Seksyen 116

Phg. P.U. 19/98
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (UJIAN NAFAS, DARAH DAN AIR KENCING) 1998

Tarikh penyiaran : 13 Ogos 1998
Tarikh mula kuat kuasa :13 Ogos 1998
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama
Kaedah 2. Tafsiran
Kaedah 3. Alat penganalisis nafas
Kaedah 4. Ujian nafas
Kaedah 5. Alat penganalisis nafas hendaklah diuji dan ditentukur oleh pihak berkuasa kompeten
Kaedah 6. Ujian darah
Kaedah 7. Ujian air kencing
Kaedah 8. Analisis oleh penganalisis
Kaedah 9. Pengadaan spesimen bagi analisis
Kaedah 10. Keterangan dalam prosiding bagi kesalahan melibatkan minuman yang memabukkan

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA
JADUAL KEEMPAT
JADUAL KELIMA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.