Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002 [EN. 9/2002]
Seksyen 247

Phg. P.U. 18/05
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (FI, ELAUN DAN KOS) 2005

Tarikh penyiaran : 7 Julai 2005
Tarikh mula kuat kuasa :[Belum Berkuat kuasa]
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa
Kaedah 2. Fi Mahkamah
Kaedah 3. Fi perakuan faraid
Kaedah 4. Skala kos
Kaedah 5. Skala elaun
Kaedah 6. Kos tertentu
Kaedah 7. Pemansuhan

JADUAL PERTAMA
JADUAL PERTAMA (Sambungan)
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA - BAHAGIAN I
JADUAL KETIGA - BAHAGIAN II
JADUAL KETIGA - BAHAGIAN III
JADUAL KETIGA - BAHAGIAN IV
JADUAL KETIGA - BAHAGIAN V
JADUAL KETIGA - BAHAGIAN VI
JADUAL KETIGA - BAHAGIAN VII
JADUAL KETIGA - BAHAGIAN VIII
JADUAL KETIGA - BAHAGIAN IX
JADUAL KEEMPAT
JADUAL KELIMA
JADUAL KELIMA (Sambungan i)
JADUAL KELIMA (Sambungan ii)
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.