Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE
Peraturan 4. Keanggotaan Jawatankuasa.

(1) Majlis hendaklah melantik ahli-ahli Jawatankuasa yang hendaklah terdiri daripada-
(2) Ahli-ahli Jawatankuasa yang dilantik di bawah perenggan 4(1) (d) hendaklah memegang jawatan selama tempoh tiga tahun dan mereka adalah layak dilantik semula.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.