Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 [EN. 3/1991]
Seksyen 116

Phg. P.U. 42/98
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (SIJIL PENGESAHAN TANDA HALAL) 1998

Tarikh penyiaran : 3 Disember 1998
Tarikh mula kuat kuasa :3 Disember 1998
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Kaedah 1. Nama
Kaedah 2. Tafsiran

BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA KAJIAN MAKANAN DAN BARANG GUNAAN ORANG ISLAM

Kaedah 3. Penubuhan Jawatankuasa
Kaedah 4. Keanggotaan Jawatankuasa
Kaedah 5. Mesyuarat Jawatankuasa
Kaedah 6. Saraan dan elaun
Kaedah 7. Fungsi Jawatankuasa

BAHAGIAN III - SIJIL PENGESAHAN TANDA HALAL

Kaedah 8. Permohonan
Kaedah 9. Analisis dan pemeriksaan
Kaedah 10. Keputusan
Kaedah 11. Rayuan terhadap keputusan dan Jawatankuasa Rayuan
Kaedah 12. Daftar Sijil Pengesahan Tanda Halal
Kaedah 13. Tempoh keesahan sijil

BAHAGIAM IV - PERUNTUKAN AM

Kaedah 14. Pemegang Sijil dalam kawalan Jawatankuasa
Kaedah 15. Hak-hak pemegang Sijil
Kaedah 16. Perubahan hendaklah dilaporkan

JADUAL - Borang-borang
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.