Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
JADUAL
Borang C

(Subperaturan 12(5))

SIJIL AMALAN TAHUNAN
No.

Dengan ini diperakui bahawa .................................................................. seorang Peguam Syarie telah, menurut Peraturan-Peraturan Peguam Syarie 1995, membayar fee sebanyak lima puluh ringgit bagi Sijil ini, dan menurut Sijil ini adalah bebas menjalankan amalan sebagai seorang Peguam Syarie dalam Mahkamah Syariah di seluruh Negeri Pahang mulai dari tarikh Sijil ini sehingga ........................... haribulan ................... 19 .................. termasuk kedua-dua tarikh tersebut.


Bertarikh:

H.........................
M

.................................
YANG DIPERTUA
MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT
RESAM MELAYU PAHANGCopyright PNMB-LawNet. All rights reserved.