Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987 [EN. 3/1987]
Seksyen 136 (1)

Phg. P.U. 9/88
KAEDAH-KAEDAH PROSIDING HAL EHWAL SUAMI ISTERI 1988

Tarikh penyiaran : 28 April 1988
Tarikh mula kuat kuasa :2 Julai 1987
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Borang dalam Jadual.
Kaedah 3. Kandungan permohonan.
Kaedah 4. Menandatangani permohonan.
Kaedah 5. Penyerahan permohonan.
Kaedah 6. Saman dan penyampaian.

JADUAL

Borang 1.
Borang 2.
Borang 3.
Borang 4.
Borang 5.
Borang 6.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.