Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIE
Peraturan 13. Daftar Peguam Syarie.

(1) Setiausaha Jawatankuasa hendaklah menyimpan Daftar Peguam Syarie.

(2) Daftar Peguam Syarie hendaklah dicatatkan-
(3) Jika ada apa-apa perubahan mengenai butir-butir Peguam Syarie seperti disebutkan dalam subperaturan (2), Peguam Syarie itu hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh perubahan itu memberitahu Jawatankuasa dan perubahan itu hendaklah dicatatkan dalam Daftar.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.