Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIE
Peraturan 9. Kelayakan Peguam Syarie.

Seseorang yang memohon untuk menjadi Peguam Syarie hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut-Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.