Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIE
Peraturan 15. Hak-hak Peguam Syarie.

Tertakluk kepada Peraturan-Peraturan ini dan mana-mana undang-undang bertulis lain, setiap Peguam Syarie adalah berhak untuk hadir dan bertindak bagi pihak klien mereka dalam semua Mahkamah Syariah di Negeri Pahang.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.