Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 [EN. 3/1991]
Seksyen 116

Phg. P.U. 20/98
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (FI MAHKAMAH DAN KOS) 1998

Tarikh penyiaran : 13 Ogos 1998
Tarikh mula kuat kuasa :13 Ogos 1998
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama
Kaedah 2. Fi Mahkamah
Kaedah 3. Kos
Kaedah 4. Pemansuhan

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.