Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
JADUAL
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991.

PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995.

BORONG A

(Peraturan 10)

PERMOHONAN UNTUK DITERIMA MASUK SEBAGAI PEGUAM SYARIE


Kepada:

Pengerusi Jawatankuasa Peguam Syarie.

Dengan hormatnya saya memohon diterima masuk sebagai Peguam Syarie dan di bawah ini diperturunkan butir-butir mengenai diri saya.

(Hendaklah diisi oleh Pemohon dalam HURUF BESAR)

Saya dengan ini mengaku bahawa segala keterangan yang tersebut di atas adalah benar.

Tarikh: .............................
.........................................
Tandatangan Pemohon


PERINGATAN

Pemohon hendaklah mengemukakan salinan-salinan yang diperakui sah bagi sijil, surat-surat akuan, perakuan-perakuan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan bagi menyokong permohonannya.


UNTUK KEGUNAAN JAWATANKUASA SAHAJA

Tarikh diterima:

Keputusan Jawatankuasa:Diluluskan/Ditolak/Ditangguhkan

Sebab-sebab penangguhan:

Tarikh Pemohon Diberitahu:

Tarikh Fee Pendaftaran Diterima:

Nombor Resit:

Dihantar pada:

Dicatatkan dalam Daftar:

Nombor Siri:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.