Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN IV - TATATERTIB
Peraturan 18. Kuasa Jawatankuasa untuk mengeluarkan perintah.

Selain daripada kuasa yang diberi oleh Peraturan-Peraturan ini, Jawatankuasa, apabila mendengar sesuatu permohonan atau aduan yang dibuat kepadanya di bawah Peraturan-Peraturan ini, hendaklah berkuasa membuat apa-apa perintah yang difikirkan patut dan munasabah, dan sesuatu perintah itu boleh khususnya termasuk peruntukan bagi mana-mana daripada perkara-perkara yang berikut-Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.