Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 [EN. 3/1991]
Seksyen 84

Phg. P.U. 11/01
KAEDAH-KAEDAH ZAKAT DAN FITRAH (PINDAAN) 2001

Tarikh penyiaran : 6 Disember 2001
Tarikh mula kuat kuasa :27 November 2000
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa
Kaedah 2. Pindaan kaedah 4
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.