Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 [EN. 3/1991]
Seksyen 116

Phg. P.U. 16/99
KAEDAH-KAEDAH MASJID (PINDAAN) 1999

Tarikh penyiaran : 27 Mei 1999
Tarikh mula kuat kuasa :13 Ogos 1998
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Pindaan kaedah 1.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.