Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
JADUAL
Borang B

(Subperaturan 12(4))

SIJIL PEGUAM SYARIE


Dengan ini diperakui bahawa

Nama:

Nombor Siri Pendaftaran:

Alamat:

yang telah mematuhi kehendak-kehendak Peraturan-Peraturan Peguam Syarie 1995 telah didaftarkan sebagai seorang Peguam Syarie di bawah Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 mulai dari ................. haribulan ................. 19.........


METERAI

Tarikh dikeluarkanH...................
M...................


.....................................
YANG DIPERTUA
MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT
RESAM MELAYU PAHANGCopyright PNMB-LawNet. All rights reserved.