Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
JADUAL
Borang D

(Subperaturan 24(3))

PERMOHONAN MEMPERBAHARUI SIJIL AMALAN TAHUNAN

Kepada:
Pengerusi Jawatankuasa Peguam Syarie,

Dengan hormatnya saya memohon untuk membaharui Sijil Amalan Tahunan yang telah tamat tempoh kuatkuasanya pada ...................... haribulan .................. 19 .................

2. Kenyataan yang berkaitan adalah seperti berikut:
3. Dengan ini saya mengaku bahawa saya belum pernah dikenakan apa-apa tindakan berkaitan dengan profesion saya sebagai Peguam Syarie.

4. Bersama-sama ini disertai fee sebanyak RM 50.00.


Tarikh: .............................
.........................................
Tandatangan Pemohon

Diperbuat pada 15 haribulan Julai 1993.
[M.U.I Phg. 18/13.]

.
DATO' HAJI ABDUL MUTTALIB BIN HAJI MOHD. ALI AL FAKWIE,
Timbalan Yang Dipertua,
Majlis Ugama Islam dan Adat
Resam Melayu PahangCopyright PNMB-LawNet. All rights reserved.