Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN IV - TATATERTIB
Peraturan 20. Perintah Jawatankuasa hendaklah mengandungi pernyataan tentang kesimpulannya, dsb.

Tiap-tiap perintah yang dibuat oleh Jawatankuasa atas permohonan atau aduan yang dibuat kepadanya di bawah Peraturan-Peraturan ini hendaklah didahului dengan kesimpulan fakta berhubung dengan kes itu dan hendaklah ditandatangani oleh Pengerusi Jawatankuasa atau oleh seorang ahli Jawatankuasa lain yang diberi kuasa oleh Jawatankuasa.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.