Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE
Peraturan 8. Saraan dan elaun.

Maka hendaklah dibayar kepada ahli-ahli Jawatankuasa apa-apa saraan atau elaun sebagaimana ditetapkan oleh Majlis.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.