Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PULAU PINANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG 1993 [EN. 7/1993]
Seksyen 107(g) dan 107(p)

Pg. P.U.14/03
KAEDAH-KAEDAH JAWATANKUASA QARYAH DAN PEGAWAI MASJID (NEGERI PULAU PINANG) (PINDAAN) 2003

Tarikh penyiaran : 11 September 2003
Tarikh mula kuat kuasa :11 September 2003
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Pindaan kaedah 6.
Kaedah 3. Pindaan kaedah 7.
Kaedah 4. Pindaan kaedah 21.
Kaedah 5. Pindaan kaedah 33.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.