Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PULAU PINANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004 [ENAKMEN NO. 6 TAHUN 2004]


Pg. P.U. 13/2008
PEMBETULAN

Tarikh penyiaran : 25 September 2008
Tarikh mula kuat kuasa :Seperti En. 6/2004 - 1 Januari 2006
DALAM Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 2004 [Enakmen No. 6 tahun 2004] yang diterbitkan dalam tahun 2005—
[PUNPP.152.100-1/7/1]
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.