Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PULAU PINANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG 1993 [PG. EN. 7/1993]
Seksyen 63

Pg. P.U. 5/97
KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE (NEGERI PULAU PINANG) 1997

Tarikh penyiaran : 10 April 1997
Tarikh mula kuat kuasa :10 April 1997
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE

Kaedah 3. Penubuhan Jawatankuasa.
Kaedah 4. Keahlian Jawatankuasa.
Kaedah 5. Penamatan perlantikan dan perletakan jawatan.
Kaedah 6. Mesyuarat Jawatankuasa.
Kaedah 7. Fungsi Jawatankuasa.
Kaedah 8. Elaun khas.

BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIE

Kaedah 9. Kelayakan Peguam Syarie.
Kaedah 10. Permohonan.
Kaedah 11. Bantahan.
Kaedah 12. Perakuan.
Kaedah 13. Keputusan.
Kaedah 14. Sijil Peguam Syarie.
Kaedah 15. Pengisytiharan oleh Mahkamah Tinggi.
Kaedah 16. Daftar Peguam Syarie.
Kaedah 17. Hak-hak seorang Peguam Syarie.

BAHAGIAN IV - PROSIDING TATATERTIB

Kaedah 18. Tindakan Tatatertib.
Kaedah 19. Aduan terhadap Peguam Syarie.
Kaedah 20. Siasatan.
Kaedah 21. Kuasa MAINPP mengeluarkan perintah.
Kaedah 22. Permohonan untuk dikeluarkan nama dari Daftar.
Kaedah 23. Permohonan untuk dilantik semula sebagai Peguam Syarie.

BAHAGIAN IV - PERUNTUKAN AM

Kaedah 24. Mengemukakan Sijil Peguam Syarie.
Kaedah 25. Keesahan Sijil Peguam Syarie.
Kaedah 26. Pembaharuan.
Kaedah 27. Sekatan.

JADUAL 1.
JADUAL 2.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.