Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PULAU PINANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG 1993 [EN 7/19993]
Seksyen 25D(1)

Pg. P.U. 12/2001
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI (KELAKUAN DAN TATATERTIB) MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG 2001

Tarikh penyiaran : 30 Ogos 2001
Tarikh mula kuat kuasa :30 Ogos 2001
___________________________
SUSUNAN PERATURAN
___________________________
Mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Peraturan 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Peraturan 2. Pemakaian.
Peraturan 3. Tafsiran.

BAHAGIAN II - TATAKELAKUAN

Peraturan 4. Am.
Peraturan 5. Pekerjaan luar.
Peraturan 6. Etiket pakaian.
Peraturan 7. Dadah.
Peraturan 8. Hadiah, dsb.
Peraturan 9. Keraian.
Peraturan 10. Pemunyaan harta.
Peraturan 11. Menyenggara taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian yang sah.
Peraturan 12. Meminjam wang.
Peraturan 13. Keterhutangan kewangan yang serius.
Peraturan 14. Laporan mengenai keterhutangan kewangan yang serius.
Peraturan 15. Meminjamkan wang.
Peraturan 16. Penglibatan dalam pasaran niaga hadapan.
Peraturan 17. Cabutan bertuah atau loteri, dsb.
Peraturan 18. Penerbitan buku, dsb.
Peraturan 19. Membuat pernyataan awam.
Peraturan 20. Larangan bertindak sebagai seorang penyunting, dsb., dalam mana-mana penerbitan.
Peraturan 21. Mengambil bahagian dalam politik.
Peraturan 22. Tugas untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib.

BAHAGIAN III - KETIDAKHADIRAN TANPA CUTI

Peraturan 23. Tidak hadir untuk bertugas.
Peraturan 24. Tindakan tatatertib kerana tidak hadir tanpa cuti.
Peraturan 25. Tatacara dalam hal ketidakhadiran tanpa cuti.
Peraturan 26. Tatacara jika pegawai tidak hadir tanpa cuti dan tidak dapat dikesan.
Peraturan 27. Pelucuthakan emolumen kerana tidak hadir untuk bertugas.

BAHAGIAN IV - PEGAWAI YANG TERTAKLUK KEPADA PROSIDING JENAYAH, DSB.

Peraturan 28. Tatacara jika prosiding jenayah telah dimulakan terhadap seseorang pegawai.
Peraturan 29. Tanggungjawab Ketua Jabatan jika pegawai telah disabitkan kerana kesalahan jenayah.
Peraturan 30. Tindakan tatatertib tidak boleh diambil hingga prosiding jenayah selesai.
Peraturan 31. Akibat pembebasan.
Peraturan 32. Tatacara jika terdapat suatu perintah tahanan, buang negeri, dsb.

BAHAGIAN V - TATACARA TATATERTIB

BAB 1 - AM

Peraturan 33. Peluang untuk didengar dalam prosiding tatatertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat.
Peraturan 34. Pengerusi Jawatankuasa Tatatertib hendaklah menentukan jenis pelanggaran tatatertib.

BAB 2 - PROSIDING TATATERTIB TIDAK DENGAN TUJUAN BUANG KERJA ATAU TURUN PANGKAT

Peraturan 35. Tatacara dalam kes-kes tatatertib tidak dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat.

BAB 3 - PROSIDING TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJA ATAU TURUN PANGKAT

Peraturan 36. Tatacara dalam kes-kes tatatertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat.
Peraturan 37. Jawatankuasa Penyiasatan.
Peraturan 38. Tatacara yang hendaklah diikuti oleh Jawatankuasa Penyiasatan.
Peraturan 39. Alasan lanjut bagi pembuangan kerja.
Peraturan 40. Kuasa Jawatankuasa Tatatertib.

BAHAGIAN VI - HUKUMAN TATATERTIB

Peraturan 41. Jenis hukuman tatatertib.
Peraturan 42. Denda atau lucut hak emolumen.
Peraturan 43. Tangguh pergerakan gaji.
Peraturan 44. Turun gaji.
Peraturan 45. Turun pangkat.

BAHAGIAN VII - PENAHANAN KERJA DAN PENGGANTUNGAN KERJA

Peraturan 46. Penahanan kerja bagi maksud penyiasatan.
Peraturan 47. Penahanan kerja.
Peraturan 48. Penggantungan kerja.
Peraturan 49. Emolumen yang tidak dibayar.
Peraturan 50. Penjalanan semula tugas.
Peraturan 51. Tatacara tatatertib bagi seseorang pegawai yang sedang berkhidmat di luar Malaysia.
Peraturan 52. Pegawai tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa kebenaran bertulis.

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Peraturan 53. Butir-butir kesalahan dan hukuman hendaklah dicatatkan.
Peraturan 54. Penyampaian notis, dokumen, dsb.
Peraturan 55. Tandatangan pada surat dan persuratan lain.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.