Tambahan Perundangan (Original)


SARAWAK

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ORDINAN MAHKAMAH SYARIAH, 1991 [ORD. 4/91]
Seksyen 23(2)

Swk. L.N. 49/1992
KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE 1992

Tarikh penyiaran : 20 Ogos 1992
Tarikh mula kuat kuasa :1 September 1992
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Takrif.
Kaedah 3. Penubuhan Jawatankuasa.
Kaedah 4. Keahlian Jawatankuasa
Kaedah 5. Penamatan Khidmat dan Perletakan Jawatan.
Kaedah 6. Mesyuarat Jawatankuasa.
Kaedah 7. Fungsi Jawatankuasa.
Kaedah 8. Kelayakan Peguam Syarie.
Kaedah 9. Permohonan.
Kaedah 10. Bantahan.
Kaedah 11. Keputusan.
Kaedah 12. Pengeluaran Sijil Peguam Syarie dan Sijil Amalan Tahunan.
Kaedah 13. Daftar Peguam Syarie.
Kaedah 14. Rayuan Terhadap Keputusan Jawatankuasa.
Kaedah 15. Hak-hak Peguam Syarie.
Kaedah 16. Semua Peguam Syarie Di bawah Kawalan Jawatankuasa.
Kaedah 17. Aduan Terhadap Peguam Syarie.
Kaedah 18. Kuasa Jawatankuasa Untuk Mengeluarkan Perintah.
Kaedah 19. Rayuan Terhadap Jawatankuasa Kepada Mahkamah Rayuan Syariah.
Kaedah 20. Perintah Oleh Jawatankuasa Hendaklah Mengandungi Pernyataan Tentang Kesimpulannya, dsb.
Kaedah 21. Peguam Syarie Boleh Memohon Supaya Digugurkan Namanya Dari Daftar.
Kaedah 22. Jawatankuasa Boleh Memasukkan Semula Peguam Syarie.
Kaedah 23. Pengemukaan Sijil Peguam Syarie dan Sijil Amalan Tahunan.
Kaedah 24. Pendaftaran Sebagai Peguam Syarie.
Kaedah 25. Sijil Amalan Tahunan.
Kaedah 26. Sekatan.

Jadual

Borang 1
Borang 2
Borang 3
Borang 4
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.