Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian VIII - PENGGANTUNGAN ATAU PENARIKAN BALIK TAULIAHPeraturan 21. Rayuan

(1) Mana-mana Pemegang Tauliah yang terkilan dengan keputusan Jawatankuasa menggantung atau menarik balik Tauliah bolehlah merayu terhadap keputusan tersebut kepada MAIS.

(2) Apa-apa keputusan MAIS di bawah subperaturan (1) adalah muktamad dan hendaklah dipatuhi oleh Pemegang Tauliah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.