Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian XI - AMPeraturan 24. Pemansuhan

Kaedah-kaedah Tauliah (Selangor) 2001 [Sel. P.U. 23/2001] adalah dimansuhkan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.