Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian VII - TEMPOH SAH TAULIAHPeraturan 15. Prosedur membaharui tempoh sah Tauliah

Seseorang pemegang Tauliah hendaklah membuat permohonan untuk membaharui tempoh sah Tauliah tidak lewat dari enam bulan sebelum tarikh habis tempoh sah Tauliah dan jika permohonan itu dibuat selepas tarikh tamat tempoh sah Tauliah, permohonan tersebut hendaklah dianggap sebagai suatu permohonan Tauliah yang baru.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.