Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian VIII - PENGGANTUNGAN ATAU PENARIKAN BALIK TAULIAHPeraturan 19. Pendakwaan

Penggantungan atau penarikan balik sesuatu Tauliah mengikut peraturan 17 tidaklah menghalang apa-apa pendakwaan diambil terhadap Pemegang Tauliah itu di bawah seksyen 14 Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 [Enakmen No. 9 tahun 1995] atau di bawah seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.