Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008Mukadimah

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 122 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 1 tahun 2003], Majlis, dengan kebenaran Duli Yang Maha Mulia Sultan, membuat peraturan-peraturan seperti yang berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.