Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian VIII - PENGGANTUNGAN ATAU PENARIKAN BALIK TAULIAHPeraturan 18. Hak pendengaran

Jawatankuasa tidak boleh menggantung atau menarik balik sesuatu Tauliah, mengikut mana berkenaan, melainkan Pemegang Tauliah itu telah diberi peluang untuk didengar.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.