Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian II - JAWATANKUASA TAULIAH MAISPeraturan 3. Penubuhan Jawatankuasa Tauliah

Maka adalah dengan ini ditubuhkan suatu Jawatankuasa Tauliah MAIS terdiri daripada—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.