Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian I - PERMULAANPeraturan 2. Tafsiran

Dalam Peraturan-peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“Enakmen” ertinya Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;

“JAIS” ertinya Jabatan Agama Islam Selangor;

“JAKIM” ertinya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia;

“Jawatankuasa” ertinya Jawatankuasa Tauliah yang ditubuhkan di bawah peraturan 3;

“MAIS” ertinya Majlis Agama Islam Selangor; dan

“warganegara” ertinya seseorang warganegara Malaysia.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.