Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian III - KATEGORI TAULIAHPeraturan 10. Kategori Tauliah

Tertakluk kepada peraturan 11, Jawatankuasa boleh meluluskan dan mengeluarkan Tauliah kepada seseorang warganegara, mengikut mana berkenaan,
satu atau lebih kategori Tauliah yang berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.