Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian I - PERMULAANPeraturan 1. Nama dan permulaan kuat kuasa

Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-peraturan Tauliah (Negeri Selangor) 2008 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh ianya diwartakan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.