Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian IV - KELAYAKANPeraturan 11. Kelayakan pemohon Tauliah

(1) Seseorang yang ingin memohon mana-mana Tauliah yang disebut dalam peraturan 10, hendaklah memenuhi kehendak yang berikut:

(2) Jawatankuasa boleh, atas alasan yang munasabah, mengecualikan manamana pemohon dari mana-mana kelayakan yang dinyatakan dalam subperaturan (1), jika difikirkan wajar dan suai manfaat untuk berbuat sedemikian.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.