Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian VII - TEMPOH SAH TAULIAHPeraturan 16. Menyerahkan kembali Tauliah

(1) Seseorang Pemegang Tauliah boleh, pada bila-bila masa, melalui notis bertulis, menyerahkan kembali Tauliahnya kepada Jawatankuasa.

(2) Penyerahan itu hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh Jawatankuasa telah menerima Tauliah dan notis di bawah subperaturan (1).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.