Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian IX - PENGECUALIANPeraturan 22. Pengecualian

Jawatankuasa boleh, melalui notis bertulis, mengecualikan mana-mana orang yang berikut dari kehendak mendapatkan Tauliah:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.