Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI SELANGOR

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 [EN. 1/2003]
Seksyen 122

SEL. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Tarikh penyiaran : 20 November 2008
Tarikh mula kuat kuasa :20 November 2008
___________________________
SUSUNAN PERATURAN
___________________________
Mukadimah

Bahagian I - PERMULAAN

Peraturan 1. Nama dan permulaan kuat kuasa
Peraturan 2. Tafsiran

Bahagian II - JAWATANKUASA TAULIAH MAIS

Peraturan 3. Penubuhan Jawatankuasa Tauliah
Peraturan 4. Tempoh Jawatan
Peraturan 5. Timbalan Pengerusi
Peraturan 6. Setiausaha
Peraturan 7. Saraan
Peraturan 8. Fungsi Jawatankuasa
Peraturan 9. Mesyuarat Jawatankuasa

Bahagian III - KATEGORI TAULIAH

Peraturan 10. Kategori Tauliah

Bahagian IV - KELAYAKAN

Peraturan 11. Kelayakan Pemohon Tauliah

Bahagian V - PROSEDUR MEMOHON TAULIAH

Peraturan 12. Prosedur memohon Tauliah

Bahagian VI - PENGELUARAN TAULIAH

Peraturan 13. Prosedur pengeluaran Tauliah

Bahagian VII - TEMPOH SAH TAULIAH

Peraturan 14. Tempoh sah Tauliah
Peraturan 15. Prosedur membaharui tempoh sah Tauliah
Peraturan 16. Menyerahkan kembali Tauliah

Bahagian VIII - PENGGANTUNGAN ATAU PENARIKAN BALIK TAULIAH

Peraturan 17. Kuasa Jawatankuasa untuk menggantung atau menarik balik Tauliah
Peraturan 18. Hak pendengaran
Peraturan 19. Pendakwaan
Peraturan 20. Pemberhentian ceramah umum atau mengajar agama Islam
Peraturan 21. Rayuan

Bahagian IX - PENGECUALIAN

Peraturan 22. Pengecualian

Bahagian X - KEWAJIPAN PEMEGANG TAULIAH

Peraturan 23. Kewajipan Pemegang Tauliah

Bahagian XI - AM

Peraturan 24. Pemansuhan
Peraturan 25. Kecualian dan peralihan
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.