Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian X - KEWAJIPAN PEMEGANG TAULIAHPeraturan 23. Kewajipan Pemegang Tauliah

Seseorang Pemegang Tauliah hendaklah—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.