Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian VIII - PENGGANTUNGAN ATAU PENARIKAN BALIK TAULIAHPeraturan 17. Kuasa Jawatankuasa untuk menggantung atau menarik balik Tauliah

Jawatankuasa boleh menggantung atau menarik balik sesuatu Tauliah yang telah dikeluarkan kepada seseorang Pemegang Tauliah, mengikut mana berkenaan, jika Jawatankuasa mendapati bahawa—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.