Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian VI - PENGELUARAN TAULIAHPeraturan 13. Prosedur pengeluaran Tauliah

(1) Jawatankuasa hendaklah dalam masa tiga puluh (30) hari dari penerimaan sesuatu permohonan bagi mendapat suatu Tauliah, membuat keputusan—

(2) Sementara menanti keputusan Jawatankuasa di bawah subperaturan (1), Setiausaha Jawatankuasa boleh, dengan budi bicaranya, mengeluarkan kebenaran sementara dalam bentuk dan tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut.

(3) Selepas Jawatankuasa telah memutuskan sesuatu permohonan Tauliah, Setiausaha hendaklah melalui surat, memaklumkan kepada pemohon—


(4) Jawatankuasa boleh pada bila-bila masa, melalui notis bertulis yang dihantar kepada seseorang Pemegang Tauliah—

(5) Apa-apa notis bertulis yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa di bawah subperaturan (4) hendaklah direkodkan oleh Setiausaha dalam Buku Pendaftaran.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.