Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian VIII - PENGGANTUNGAN ATAU PENARIKAN BALIK TAULIAHPeraturan 20. Pemberhentian ceramah umum atau mengajar agama Islam

Apabila Jawatankuasa menggantung atau menarik balik sesuatu Tauliah, mengikut mana berkenaan, Pemegang Tauliah itu hendaklah terhenti dari menjalankan apa-apa ceramah umum atau mengajar Agama Islam sebagaimana yang sebelumnya dibenarkan dalam Tauliah tersebut.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.