Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 [EN. 12/86]
Seksyen 225(r)

Tr. P.U. 16/88
KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN DAN PENGAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1988

Tarikh penyiaran : 29 Disember 1988
Tarikh mula kuat kuasa :29 Disember 1988
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Tafsiran.
Kaedah 3. Tanggungjawab Pesuruhjaya.
Kaedah 4. Pendaftaran.
Kaedah 5. Permohonan untuk pendaftaran.
Kaedah 6. Daftar.
Kaedah 7. Syarat-syarat memberi kelulusan.
Kaedah 8. Pembatalan pendaftaran.
Kaedah 9. Pengurus melapor pertukaran guru-guru atau pengurusan.
Kaedah 10. Pemeriksaan sekolah.
Kaedah 11. Sekolah yang tidak lagi berjalan.
Kaedah 12. Kuasa untuk memasuki dan menggeledah premis.
Kaedah 13. Penalti.

JADUAL

BORANG 1
BORANG 2
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.